Đóng

Học sinh tham gia hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2020

Ngày 01/10/2020 học sinh tham gia hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2020

Sau đây là vài hình ảnh của buổi lễ:

ecffe3365386acd8f59708a5350d82bd7de324aca8baf77447c4b89ae1d53de01345a4f55bab02e4

TCN ĐSG

Thông tin liên quan